نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوی پراکنش و ساماندهی مراکز بهداشتی (مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 19-34

نبی مرادپور؛ محمد ابراهیمی؛ مرتضی آذری؛ مهناز حسینی