نویسنده = مهیار سجادیان
تعداد مقالات: 6
1. دگرسانی به دگرسوی انگارۀ نسل سوم؛ پیشران طراحی، برنامه ریزی و مدیریت بهره ور شهرهای هوشمند آیندۀ کشور

دوره 12، شماره 46، زمستان 1399، صفحه 100-73

مهیار سجادیان؛ احمد پوراحمد؛ محمدعلی فیروزی


2. غوررسی بر درونمایه و سودمایه انسان گرایی در برنامه ریزی شهرهای هوشمند آیندۀ کشور

دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 160-137

مهیار سجادیان؛ احمد پوراحمد؛ محمدعلی فیروزی


3. مدخلی بر تبیین مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی و مدیریت شهرهای کشور

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 99-127

مسعود صفایی پور؛ مهیار سجادیان


4. تدقیقی بر ساختارها و کارکردهای مسکن مبتنی بر آموزه های اسلامی

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 83-112

سعید ملکی؛ مهیار سجادیان


5. کنکاشی در هویت و فرهنگ شهروندی در شهرهای اسلامی آرمانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 67-106

سعید امان پور؛ مهبار سجادیان


6. دیدمانی بر تنگناهای نظریه پردازی در تحقیقات جغرافیایی کشور

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 119-151

محمدعلی فیروزی؛ مهیار سجادیان