نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی معیارهای شهر سبز در مناطق 2 و 4 شهر همدان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 214-199

منا گمار؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس