نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 7
2. واکاوی آسیب های برنامه ریزی شهری موفق در شهر اهواز

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 67-99

مسعود صفایی پور؛ صفیه دامن باغ


3. جستاری بر برنامه ریزی فضایی و نظام شهرسازی مبتنی بر ایدئولوژی سوسیالیسم

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 223-266

مسعود صفایی پور؛ مهیار سجادیان


4. سنجش وارزشیابی پارک ها ی منطقه 4 اهواز با رویکرد بهبود وضع موجود برای کودکان، سالمندان و معلولان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 185-206

مسعود صفایی پور؛ سارا آموزگاری؛ محمد بافقی زاده


5. مدخلی بر تبیین مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی و مدیریت شهرهای کشور

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 99-127

مسعود صفایی پور؛ مهیار سجادیان


6. بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری هندیجان

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 53-72

سعید امان پور؛ مسعود صفایی پور؛ مریم عباس پور


7. سنجش الگوی توزیع فضایی جمعیت و سلسله مراتب شهری استان اصفهان طی سالهای (1375-1390)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 91-112

مسعود صفایی پور؛ فاطمه احمدیان دهاقانی