نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 5
1. هرآینگی «تکنوشهر» در منظومۀ شهری کشور و مفهوم پردازی آن

دوره 13، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 49-7

مهیار سجادیان؛ احمد پوراحمد؛ محمدعلی فیروزی


2. روندشناسی کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در کشور ایران با توجه به روند جهانی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 198-177

احمد پوراحمد؛ محمدعلی فیروزی؛ مهیار سجادیان


3. بررسی نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: بخش بردخون؛ شهرستان دیر)

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 125-140

محمدعلی فیروزی؛ سعید امان پور؛ آمنه حصیری


4. دیدمانی بر تنگناهای نظریه پردازی در تحقیقات جغرافیایی کشور

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 119-151

محمدعلی فیروزی؛ مهیار سجادیان