نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل نقش محیط سیاسی و ذهنی - ادراکی در تفاوت سطح نشاط شهروندان اهواز

دوره 13، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 166-143

ناهید سجادیان؛ صفیه دامن باغ


2. مدخلی بر ابعاد اجتماعی در شهرهای اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 115-144

ناهید سجادیان؛ صفیه دامن باغ؛ هادی علیزاده