نویسنده = احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 4
1. هرآینگی «تکنوشهر» در منظومۀ شهری کشور و مفهوم پردازی آن

دوره 13، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 49-7

مهیار سجادیان؛ احمد پوراحمد؛ محمدعلی فیروزی


2. روندشناسی کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در کشور ایران با توجه به روند جهانی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 198-177

احمد پوراحمد؛ محمدعلی فیروزی؛ مهیار سجادیان


3. تحلیلی تطبیقی بر روند کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در ایران با کشورهای پیشرو در جهان

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 116-95

محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد؛ مهیار سجادیان