نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش محیط سیاسی و ذهنی - ادراکی در تفاوت سطح نشاط شهروندان اهواز

دوره 13، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 166-143

ناهید سجادیان؛ صفیه دامن باغ