نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت شاخص های حکمروایی در شهر الشتر از نگاه مدیران و شهروندان

دوره 13، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 66-51

آیت رشنوفر؛ جواد یوسفوند