نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه پیاده راه در مرفولوژی شهری ازدیدگاه تعاملات اجتماعی(نمونه موردی:پیاده راه تربیت و پیاده راه ولیعصر تبریز)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 66-45

فرحناز خادم فسقندیس؛ رسول درسخوان؛ مریم سینگری؛ مهسا فرامرزی اصل؛ صمد صباغ دهخوارقانی