نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر دلایل گرانی و کمبود زمین و مسکن در ناحیه‌ی پیراشهری (مورد مطالعه: ناحیه منفصل شهری نایسر؛ سنندج)

دوره 13، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 120-91

محمدرضا پورمحمدی؛ فریده واحدی یگانه؛ سامان صلواتی؛ سیدعزیز علوی؛ ناصر باقری سنجیانه