نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مفهومی انگاره حق به شهر با تأکید بر تحولات فضایی شهر تهران

دوره 13، شماره 47، بهار 1400، صفحه 118-99

مصطفی خزایی؛ مریم ابهری؛ محسن مظفری