نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ساخت مقیاس برای شناسایی عوامل موثر بر رفاه ذهنی در کلانشهر تبریز

دوره 13، شماره 47، بهار 1400، صفحه 48-29

میرکریم موسوی؛ علیرضا سلطانی؛ بشیر بیگ بابایی