نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل رشد ناموزون شهری با استفاده از مدل‌های کمی (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران)

دوره 12، شماره 46، زمستان 1399، صفحه 47-31

علی گودرزی؛ آمنه حق زاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر