نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش مولفه های اقلیمی در تناسبات حیاط مرکزی در خانه های بومی اقلیم گرم وخشک ایران( مورد مطالعه : شهر یزد)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 84-67

مهرانگیز پیریایی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ ژاله صابرنژاد