نویسنده = �������� �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه آلودگی بصری و سلامت شهروندان در شهر تهران (مطالعه موردی : مناطق یک و دوازده شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 153-141

فروزان خلیل نژاد سراب؛ مژگان زعیم دار؛ مریم رفعتی