نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر شکوفایی شهری (موردمطالعه: نورآباد ممسنی)

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 26-7

عامر نیک پور؛ الهه مرادی؛ منصوره یاراحمدی