نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل شاخص های زیست پذیری (نمونه موردی شهرخرم آباد)

دوره 12، شماره 46، زمستان 1399، صفحه 30-7

فرزانه ساسان پور؛ مانیا فرخانی