نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب پذیری کالبد شهر در برابر زلزله با استفاده از تحلیل شبکه فازی FANP ،مطالعه موردی : شهرراسک

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 145-167

اسماعیل رحمانی؛ عبدالرشید نمازی؛ سلیمان پیروزاده