تعداد مقالات: 183
76. بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری هندیجان

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 53-72

سعید امان پور؛ مسعود صفایی پور؛ مریم عباس پور


77. نقش شهرهای کوچک در برنامه ریزی توسعه منطقه ای (موردی: استان گلستان)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 77-90

مهدی خداداد؛ مهدیه نخعی؛ هانیه امیدزاده


79. آسیب شناسی مدیریت بحران شهری در بافت های فرسوده شهری همدان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 65-85

امیرحسین ملکی؛ عباس ملک حسینی


80. تحلیلی بر تأثیر فرهنگ در ساخت شهرهای ایرانی اسلامی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 83-104

سعید امان‌پور؛ جعفر سعیدی


81. تحلیل فضایی عوامل شکل گیری خزش شهری در شهر بابل

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 65-88

سیدعلی علوی؛ الهه شاکری منصور؛ علیرضا گروسی


83. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری (مطالعه ی موردی : شهر یاسوج)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 65-79

آمنه رخش ماه؛ اسماعیل رخش ماه؛ افسانه کسالایی


84. تحلیل فرم شهر بر سلامتی شهروندان( مطالعه موردی؛ شهر ارومیه)

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 65-85

محسن احدنژاد روشتی؛ محمد رسولی؛ خضر شیخ محمد حسن آباد؛ شراره سعید پور


85. واکاوی آسیب های برنامه ریزی شهری موفق در شهر اهواز

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 67-99

مسعود صفایی پور؛ صفیه دامن باغ


88. بررسی و تحلیل فعالیت گردشگری دهکده فرهنگی- تفریحی چادگان با رویکرد آینده نگری

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 69-91

حبیب الله معتمدی؛ حسن بیگ محمدی؛ زهره رجبی


92. کاربست جهان بینی اسلامی در شهرهای ایرانی- اسلامی با تأکید بر توسعه پایدار محله ای

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 67-188

محمد کاظم شمس پویا؛ ابوالفضل مشکینی؛ مجتبی برغمدی


95. ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت در پارک های شهری نمونه موردی: پارک دهکده طلایی آمل

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 107-124

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ مهناز حسینی سیاه گلی


96. تحلیل عملکرد شهرهای میانه‌اندام در توسعه اقتصادی استان اذربایجان شرقی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 97-118

مجید اکبری؛ نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ فاطمه سوری


99. سنجش الگوی توزیع فضایی جمعیت و سلسله مراتب شهری استان اصفهان طی سالهای (1375-1390)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 91-112

مسعود صفایی پور؛ فاطمه احمدیان دهاقانی


100. تحلیلی برنظم فضایی محله‌های شهرهای اسلامی-ایرانی (موردمطالعه: شهر قم)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 79-99

محمد محیط آرا؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس