تعداد مقالات: 183
176. رهیافتی بر مسائل موجود در بافت های فرسوده شهری در راستای توسعه شهری(مطالعه موردی:محلۀ قیطریه تهران)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 181-200

محمد اکبرپور؛ لیلا جلال آبادی؛ افسانه صدری فرد


179. جستاری بر برنامه ریزی فضایی و نظام شهرسازی مبتنی بر ایدئولوژی سوسیالیسم

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 223-266

مسعود صفایی پور؛ مهیار سجادیان


180. تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از ترکیب روش نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 201-221

سید وحید رضوی ترمه؛ کریم سلیمانی؛ فاطمه علی دادگان فرد


181. بررسی تعادل در نظام شهری استان کهگیلویه و بویر احمد

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 209-229

سید خلیل سید علی پور؛ موسی پژوهان؛ مجید جلالوندی


182. مدخلی بر شناسه های تشخص بخش شهر سازی و برنامه ریزی در شهرهای اسلامی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 223-262

محمد علی فیروزی؛ مهیار سجادیان