تعداد مقالات: 184
126. بررسی و تحلیل وضعیت سیستم شهری در استان خوزستان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 127-157

مسعود تقوایی؛ الهه کنارکوهی؛ مهدی مومنی


132. بررسی رابطه آلودگی بصری و سلامت شهروندان در شهر تهران (مطالعه موردی : مناطق یک و دوازده شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 153-141

فروزان خلیل نژاد سراب؛ مژگان زعیم دار؛ مریم رفعتی


134. ارائه الگوی چارچوب ساختار فضایی با تاکید بر ثبات و استقرار پایدار جمعیت (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 113-135

حسن محمدیان مصمم؛ عباس علیپور؛ احسان علیپوری؛ حسین یداله نیا


135. مدخلی بر ابعاد اجتماعی در شهرهای اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 115-144

ناهید سجادیان؛ صفیه دامن باغ؛ هادی علیزاده


136. دیدمانی بر تنگناهای نظریه پردازی در تحقیقات جغرافیایی کشور

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 119-151

محمدعلی فیروزی؛ مهیار سجادیان


138. بررسی نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: بخش بردخون؛ شهرستان دیر)

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 125-140

محمدعلی فیروزی؛ سعید امان پور؛ آمنه حصیری


139. بررسی و تحلیل مشارکت پذیری مردمی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده‌ی شهری(نمونه موردی: شهرتایباد)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 129-146

محمد سلمانی مقدم؛ سیده فاطمه علوی؛ حامد گنابادی


144. بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر سراوان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 143-159

مجید کریم زاده؛ فرزاد دهواری؛ محمد زارع


148. سنجش توسعه‌یافتگی اجتماعی- فرهنگی در شهرستان‌های استان خراسان رضوی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 155-175

حسین آقاجانی؛ مژگان آراسته؛ ساجده باغبان


149. راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مورد مطالعه روستای لاسجرد شهرستان سمنان)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 159-183

محمد حسن جعفریان؛ ایرج اسکندریان؛ محمدرضا سلیمی سبحان