تعداد مقالات: 184
76. آسیب شناسی مدیریت بحران شهری در بافت های فرسوده شهری همدان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 65-85

امیرحسین ملکی؛ عباس ملک حسینی


77. تحلیل فضایی عوامل شکل گیری خزش شهری در شهر بابل

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 65-88

سیدعلی علوی؛ الهه شاکری منصور؛ علیرضا گروسی


78. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری (مطالعه ی موردی : شهر یاسوج)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 65-79

آمنه رخش ماه؛ اسماعیل رخش ماه؛ افسانه کسالایی


79. تحلیل فرم شهر بر سلامتی شهروندان( مطالعه موردی؛ شهر ارومیه)

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 65-85

محسن احدنژاد روشتی؛ محمد رسولی؛ خضر شیخ محمد حسن آباد؛ شراره سعید پور


80. کنکاشی در هویت و فرهنگ شهروندی در شهرهای اسلامی آرمانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 67-106

سعید امان پور؛ مهبار سجادیان


81. واکاوی آسیب های برنامه ریزی شهری موفق در شهر اهواز

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 67-99

مسعود صفایی پور؛ صفیه دامن باغ


83. بررسی و تحلیل فعالیت گردشگری دهکده فرهنگی- تفریحی چادگان با رویکرد آینده نگری

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 69-91

حبیب الله معتمدی؛ حسن بیگ محمدی؛ زهره رجبی


86. نقش شهرهای کوچک در برنامه ریزی توسعه منطقه ای (موردی: استان گلستان)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 77-90

مهدی خداداد؛ مهدیه نخعی؛ هانیه امیدزاده


89. تدقیقی بر ساختارها و کارکردهای مسکن مبتنی بر آموزه های اسلامی

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 83-112

سعید ملکی؛ مهیار سجادیان


90. تحلیلی بر تأثیر فرهنگ در ساخت شهرهای ایرانی اسلامی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 83-104

سعید امان‌پور؛ جعفر سعیدی


92. کاربست جهان بینی اسلامی در شهرهای ایرانی- اسلامی با تأکید بر توسعه پایدار محله ای

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 93-73

محمد کاظم شمس پویا؛ ابوالفضل مشکینی؛ مجتبی برغمدی


97. تحلیلی برنظم فضایی محله‌های شهرهای اسلامی-ایرانی (موردمطالعه: شهر قم)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 79-99

محمد محیط آرا؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس


98. تحلیل فضایی الگوی رشد شهری(مطالعه موردی:شهرکلاردشت)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 81-115

محمد‌مهدی فقیه عبدالهی؛ ابوالفضل مشکینی؛ سیدعلی علوی


100. تحلیلی بر جهات بهینه توسعه فضایی - کالبدی شهر مهاباد

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 87-106

جمال امینی؛ واحد اجمدتوزه