تعداد مقالات: 184
101. لیبرالیسم و شهر؛ کنکاشی بر نسبت لیبرالیسم و برنامه ریزی شهری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 89-119

سعید امانپور؛ مهیار سجادیان


102. سنجش الگوی توزیع فضایی جمعیت و سلسله مراتب شهری استان اصفهان طی سالهای (1375-1390)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 91-112

مسعود صفایی پور؛ فاطمه احمدیان دهاقانی


103. شناسایی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی شهر گلپایگان

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 93-111

محمود بخشی؛ سیروس شفقی؛ زهره رجبی


104. تحلیل عملکرد شهرهای میانه‌اندام در توسعه اقتصادی استان اذربایجان شرقی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 97-118

مجید اکبری؛ نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ فاطمه سوری


107. بررسی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی ( مطالعه موردی شهرک شهید بهشتی مشهد)

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 105-120

حمید رضا کوه بنانی؛ رویا تیموریان؛ هادی نیرآبادی؛ محمدرضا یزدانی


108. ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت در پارک های شهری نمونه موردی: پارک دهکده طلایی آمل

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 107-124

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ مهناز حسینی سیاه گلی


109. بررسی و تحلیل نظام سلسله مراتبی شهرهای استان کرمان طی سال های90-1335

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 109-135

محمد اجزاء شکوهی؛ محسن کمانداری


111. تحلیلی تطبیقی بر روند کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در ایران با کشورهای پیشرو در جهان

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 116-95

محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد؛ مهیار سجادیان


113. راهبردهای توسعه فضای سبز شهری سنندج با استفاده از مدل SWOT

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 121-145

محمدآزاد احمدی؛ جاهده تکیه‌خواه؛ آزاده معارفی


114. بازآفرینی سکونت گاه های غیررسمی با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD نمونه موردی : شهر همدان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 138-111

محمد مهدی درگاهی؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا؛ سروش نیکنامیان


115. مقایسه تطبیقی و تحلیلی جغرافیای جمعیت ناحیه شهری زابل

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 89-109

ژیلا سجادی؛ محمدصادق افراسیابی؛ امیر اشنویی


118. مدخلی بر تبیین مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی و مدیریت شهرهای کشور

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 99-127

مسعود صفایی پور؛ مهیار سجادیان


121. مطالعه تطبیقی میزان تاب‌آوری کالبدی مناطق شهر مشهد در برابر زلزله

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 107-127

امیر باغبان؛ ساجده باغبان؛ مژگان آراسته