تعداد مقالات: 183
102. بررسی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی ( مطالعه موردی شهرک شهید بهشتی مشهد)

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 105-120

حمید رضا کوه بنانی؛ رویا تیموریان؛ هادی نیرآبادی؛ محمدرضا یزدانی


103. لیبرالیسم و شهر؛ کنکاشی بر نسبت لیبرالیسم و برنامه ریزی شهری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 89-119

سعید امانپور؛ مهیار سجادیان


104. راهبردهای توسعه فضای سبز شهری سنندج با استفاده از مدل SWOT

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 121-145

محمدآزاد احمدی؛ جاهده تکیه‌خواه؛ آزاده معارفی


105. تحلیل فضایی الگوی رشد شهری(مطالعه موردی:شهرکلاردشت)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 81-115

محمد‌مهدی فقیه عبدالهی؛ ابوالفضل مشکینی؛ سیدعلی علوی


106. تحلیلی بر جهات بهینه توسعه فضایی - کالبدی شهر مهاباد

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 87-106

جمال امینی؛ واحد اجمدتوزه


110. شناسایی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی شهر گلپایگان

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 93-111

محمود بخشی؛ سیروس شفقی؛ زهره رجبی


111. بررسی و تحلیل نظام سلسله مراتبی شهرهای استان کرمان طی سال های90-1335

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 109-135

محمد اجزاء شکوهی؛ محسن کمانداری


113. تحلیلی تطبیقی بر روند کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در ایران با کشورهای پیشرو در جهان

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 89-105

محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد؛ مهیار سجادیان


114. بازآفرینی سکونت گاه های غیررسمی با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD نمونه موردی : شهر همدان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 138-111

محمد مهدی درگاهی؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا؛ سروش نیکنامیان


115. مدخلی بر تبیین مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی و مدیریت شهرهای کشور

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 99-127

مسعود صفایی پور؛ مهیار سجادیان


117. مقایسه تطبیقی و تحلیلی جغرافیای جمعیت ناحیه شهری زابل

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 89-109

ژیلا سجادی؛ محمدصادق افراسیابی؛ امیر اشنویی


120. بررسی و تحلیل وضعیت سیستم شهری در استان خوزستان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 127-157

مسعود تقوایی؛ الهه کنارکوهی؛ مهدی مومنی


124. مطالعه تطبیقی میزان تاب‌آوری کالبدی مناطق شهر مشهد در برابر زلزله

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 107-127

امیر باغبان؛ ساجده باغبان؛ مژگان آراسته