تعداد مقالات: 184
-24. تحلیل پراکنش افقی منطقه 12 تهران در سال 1390و تاثیر ان بر توزیع کاربری ها

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 1-18

احمد پوراحمد؛ شهلا عباسی


-22. نقش محله در ارتقای گردشگری شهری مورد مطالعه محله جلفای اصفهان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 1-16

مهری اذانی؛ پژمان حاتمی فر


-20. بررسی شرایط همدید موثر بر روزهای آلوده به دی اکسید گوگرد در شهر شیراز

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 1-18

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو


-16. سنجش میزان برخورداری از فضای سبز در مناطق شهری استان فارس

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 1-18

مهدی نارنگی‌فرد؛ محمود احمدی؛ اسماعیل عبدلی


-12. تحلیل عوامل موثر بر انگیزش شهروندان برای مشارکت در مدیریت پسماند (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 1-19

جمیله توکلی نیا؛ مجید سعیدی راد؛ محمد کاظمی؛ مجتبی غریبی


-10. بررسی تاثیر سیاست های رشد هوشمند شهری بر کاهش پراکنده رویی(نمونه موردی استان خراسان شمالی)

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 7-20

رستم صابری فر؛ اسماعیل علی اکبری؛ مسلم نوری


-9. بررسی وضعیت نورپردازی و روشنایی پارک های شهری ( نمونه موردی : منطقه 4 اهواز ) با استفاده از مدل SWOT

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 7-28

سعید امانپور؛ ابتسام آلبوبالدی؛ نادیا داری پور


-8. شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه شهرستان سراوان

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 7-25

مجید کریم زاده؛ محمدرضا ساسولی


-7. جانمایی پناهگاه های شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل(مطالعة موردی: منطقه 4 شهر اهواز)

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 7-25

سعید امانپور؛ ندا پیوند؛ اقبال اسدی کلمتی


-6. تحقق بخشی رهیافت حکمروایی شایسته شهری در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر بهشهر)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 7-27

سید مناف هاشمی؛ محمد روشنعلی؛ تینا اسماعیلی


-2. مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر شکوفایی شهری (موردمطالعه: نورآباد ممسنی)

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 26-7

عامر نیک پور؛ الهه مرادی؛ منصوره یاراحمدی


0. ارزیابی و تحلیل توسعه فیزیکی شهرهای میانی با استفاده از RSوGIS(مطالعه موردی: شهرگنبد)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 17-42

صالح آرخی؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ سید محمد موسوی پارسایی