تعداد مقالات: 184
176. تحلیل فضایی و تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی بیمارستان‌های کلانشهر شیراز با استفاده از روش ANP در محیط GIS

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 203-222

علیرضا محمدی؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ ابراهیم زحمتکش


179. تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از ترکیب روش نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 201-221

سید وحید رضوی ترمه؛ کریم سلیمانی؛ فاطمه علی دادگان فرد


180. جستاری بر برنامه ریزی فضایی و نظام شهرسازی مبتنی بر ایدئولوژی سوسیالیسم

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 223-266

مسعود صفایی پور؛ مهیار سجادیان


181. بررسی تعادل در نظام شهری استان کهگیلویه و بویر احمد

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 209-229

سید خلیل سید علی پور؛ موسی پژوهان؛ مجید جلالوندی


182. مدخلی بر شناسه های تشخص بخش شهر سازی و برنامه ریزی در شهرهای اسلامی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 223-262

محمد علی فیروزی؛ مهیار سجادیان


184. ارزیابی معیارهای شهر سبز در مناطق 2 و 4 شهر همدان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 214-199

منا گمار؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس