تعداد مقالات: 183
51. تحلیل میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری فرخ شهر در ایجاد فضای سبز مطلوب

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 43-65

حمیدرضا رخشانی نسب؛ عزت الله قاسمی قاسم وند


52. تحلیل و اولویت بندی کیفیت مسکن محلات شهری (نمونه: محلات شهری نکا)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 51-71

صدیقه لطفی؛ زلیخا خیرخواه؛ محبوبه کوچک زاده


54. بررسی روند گسترش کالبدی- فضایی شهر کرمان با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 35-52

محسن ایلاقی حسینی؛ رامین نوحی؛ امیرمهیم مهیمی


56. بررسی و تبیین سطح توسعه یافتگی اکولوژیکی ، اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی : دهستان عقدا)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 57-76

علیرضا شاه آبادی؛ سمانه صمیمی؛ حمید بدویی دلفارد


57. تأثیر نشانگان و نمادهایِ فرهنگیِ فضاهای شهری بر تقویت هویت ملی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 33-57

محمدرضا سلیمی سبحان؛ جهانگیر حیدری؛ منیر یاری


60. سنجش و بررسی جابه‌جایی مسکونی خانوار با تأکید بر نوع مالکیت (نمونه موردی منطقه یک شهر تهران)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 47-63

محمدرضا درودی؛ لعلا جهانشاهلو؛ سید کمال الدین شهریاری


61. تحلیلی بر شبکه شهری استان خراسان رضوی طی سال های 1365 تا 1390

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 45-67

محمد سلیمانی مقدم؛ طیبه بنی اسد


62. تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای (مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان بهشهر و گلوگاه)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 47-64

ارسطو یاری حصار؛ فاطمه محمدی؛ محمد روشنعلی


63. امکان سنجی اجرای الگوهای نوین آمایش شهری در ایران

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 47-64

حسین حاتمی نژاد؛ کیوان جمالی


64. ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری نمونه موردی: شهرک اندیشه شهر بروجرد

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 51-66

ناهید خسروی؛ سودابه پاپی؛ امین الله بالیده


65. سنجش کیفیت زندگی مبتنی برشاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی محله کوی سیاحی اهواز)

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 49-69

حمیدرضا صارمی؛ نسترن نوروزی سیله؛ محمد علی خانی زاده


66. بازطراحی بافت مرکزی شهر جیرفت با تاکید بر ابعاد اکولوژیک

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 49-76

محمد رحیم رهنما؛ علی خوشاب


67. بررسی شاخص های اجتماعی طرح مسکن مهر در شهر بجنورد

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 49-67

مجتبی رفیعیان؛ ابراهیم زحمتکش؛ پروین ده ده زاده


68. سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات شهرداری بندرلنگه

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 63-89

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ نعیم اکرامی


69. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری ، مطالعه ی موردی : شهر یاسوج

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 45-60

آمنه رخش ماه؛ اسماعیل رخش ماه؛ افسانه کسالایی


70. بررسی الگوی رفتاری عابران پیاده در یک فضای شهری نمونه موردی: میدان شهدا در تهران

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 45-65

یوسف هاشمی؛ زکیه کشکولی


73. تدقیقی بر ساختارها و کارکردهای مسکن مبتنی بر آموزه های اسلامی

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 83-112

سعید ملکی؛ مهیار سجادیان


74. کنکاشی در هویت و فرهنگ شهروندی در شهرهای اسلامی آرمانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 67-106

سعید امان پور؛ مهبار سجادیان