«بِسمِ اللهِ الرََّحمنِ الرَّحیم»

 

فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چشم انداز زاگرس

 نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شهری«چشم انداز زاگرس» پذیرای مقالات علمی - پژوهشی اساتید، دانشجویان و فرهیختگان گرامی درمحورهای در ارتباط با مطالعات شهری و منطقه ای می باشد.

مقالات، پس از تأیید هیأت داوران چاپ و منتشر خواهند شد.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 202-7 

1. هرآینگی «تکنوشهر» در منظومۀ شهری کشور و مفهوم پردازی آن

صفحه 32-7

مهیار سجادیان؛ احمد پوراحمد؛ محمدعلی فیروزی


3. تحلیل شاخص‏های تاثیرگذار در مدیریت بحران مطالعه موردی( منطقه 11 شهرداری مشهد)

صفحه 78-53

محمد اجزاءشکوهی؛ مسعود مینایی؛ آزاده منیری مقدم


6. تحلیلی بر دلایل گرانی و کمبود زمین و مسکن در ناحیه‌ی پیراشهری (مورد مطالعه: ناحیه منفصل شهری نایسر؛ سنندج)

صفحه 154-123

محمدرضا پورمحمدی؛ فریده واحدی یگانه؛ سامان صلواتی؛ سیدعزیز علوی؛ ناصر باقری سنجیانه