«بِسمِ اللهِ الرََّحمنِ الرَّحیم»

 

فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چشم انداز زاگرس

 نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شهری«چشم انداز زاگرس» پذیرای مقالات علمی - پژوهشی اساتید، دانشجویان و فرهیختگان گرامی درمحورهای در ارتباط با مطالعات شهری و منطقه ای می باشد.

مقالات، پس از تأیید هیأت داوران چاپ و منتشر خواهند شد.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 214-7